Huishoudelijk regelement zwemmen

Algemeen

 1. Naam en zetel
  1. De vereniging draagt de naam Udense Zwemclub Zwemmen Is Ons Genoegen (ZIOG) en is statutair gevestigd te Uden.
  2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
  3. De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel voor Brabant, onder nummer 40.215.377.
  4. Het logo van de club is het vignet van de gemeente Uden in een gele cirkelvormige achtergrond, met boven het vignet in blauwe letters "ZIOG". Onder het vignet, in een halve cirkelvorm, in blauwe letters "Udense zwemclub".
 
 1. Verkrijging van lidmaatschap
  1. De aanvraag voor het lidmaatschap wordt gedaan door zich te wenden tot de ledenadministratie van de vereniging. (aanmeldingsformulier zie website).
  2. De aanvrager kan maximaal 2 maal een proeftraining volgen en dient daarna te beslissen of het lidmaatschap wordt aangegaan. Na invulling en ondertekening, bij minderjarigen mede door hun ouder/verzorger, wordt de aanvrager in overleg ingedeeld.
  3. Wanneer de aanvrager niet direct op een van de trainingsuren kan worden ingedeeld, wordt de aanvrager op de wachtlijst geplaatst, op basis van volgorde van ontvangst van het wachtlijstformulier door de ledenadministratie. Zodra er plaats is, ontvangt de aanvrager een contributieformulier. Na invulling en ondertekening, bij minderjarigen mede door hun ouder/verzorger, wordt de aanvrager als lid opgeroepen met vermelding waar hij is ingedeeld. 
 
 1. Kinderen onder de 5 jaar
  1. Kinderen onder de 5 jaar kunnen niet deelnemen aan de zwemlessen van ZIOG, met uitzondering van de gereserveerde tijd voor ouder-kind zwemmen.
  2. Deze kinderen dienen te allen tijde onder toezicht te staan van een daartoe aangewezen volwassene, welke de verantwoordelijkheid draagt voor het kind.
  3. Hiertoe krijgt deze volwassene een aparte (gele) pas die toegang geeft tot het bad tijdens het ouder-kind zwemmen. De begeleider is vrijgesteld van contributie.
  4. Er is tijdens het ouder-kind zwemmen toezicht van ZIOG in het bezit van een geldig EHBO-diploma. Er wordt aan deze kinderen geen les gegeven.
 
 1. Ereleden
  1. Ereleden zijn zij die op voorstel van het bestuur of door tenminste 25 stemgerechtigde leden zijn voorgedragen en bij besluit van de algemene vergadering zijn benoemd.
  2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
  3. Zij hebben vrije toegang tot alle bijeenkomsten en activiteiten van de vereniging.
  4. Zij hebben een adviserende stem in de algemene vergadering.
 
 1. De voorzitter
  1. De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op de vereniging. Hij heeft toegang tot alle commissievergaderingen of overige bijeenkomsten.
  2. De voorzitter draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen.
  3. De voorzitter is officieel woordvoerder van de vereniging.
  4. De voorzitter leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van de Algemene Ledenvergadering om daarin wijziging aan te brengen.
  5. De voorzitter heeft het recht de beraadslagingen te beëindigen, indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht. Hij is verplicht deze weer te hervatten indien een derde van de bij de Algemene Ledenvergadering aanwezige leden aangeeft dat de vergadering hervat dient te worden.
  6. In geval van afwezigheid wordt de voorzitter vervangen door een van de overige leden van het dagelijks bestuur.
  7. In de gevallen waar een bestuurstemming staakt, zal de voorzitter een doorslaggevende stem hebben.
 
 1. De secretaris
  1. De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen. Hij draagt zorg voor het notuleren van de vergaderingen. Alle uitgaande stukken, voor zover niet digitaal, worden namens de vereniging door hem ondertekend. Hij is verplicht van de stukken (digitaal) afschrift te houden.
  2. De secretaris draagt zorg voor het secretariaatsarchief.
  3. De secretaris zorgt dat de afdelingen hun jaarverslag op de gewone Algemene Ledenvergadering uitbrengen.
  4. De secretaris draagt zorg voor een ledenlijst of register, waaruit de aard van het lidmaatschap dient te blijken. De secretaris kan deze activiteit delegeren aan de ledenadministratie.
  5. De administratieve afhandeling van de financiële of de ledenadministratie kan worden overgedragen aan, door het bestuur te benoemen, administrateur(s).
 
 1. De penningmeester
  1. De penningmeester beheert de geldmiddelen. Hij draagt zorg voor de inning van de contributies en bijdragen en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig dat de baten en lasten van de vereniging kunnen worden gekend.
  2. De wachtlijstadministratie is belast met de inning van de contributies en inschrijfgelden, zulks echter onder eindverantwoordelijkheid van de penningmeester. Betalingen uit de verenigingskas worden door hem alleen gedaan na overleggen van behoorlijke kwitanties of declaraties. Gelden, welke niet nodig zijn voor het bestrijden van lopende uitgaven, worden door hem beheerd overeenkomstig door het bestuur te stellen regels.
  3. Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering brengt hij verslag uit van zijn beheer, tevens dient hij een begroting in voor het nieuwe boekjaar. Hij is verplicht aan de kascommissie inzage te geven van de kas en van alle boeken en bescheiden en ook alle inlichtingen te verstrekken, welke de kascommissie van hem verlangt. Gelijke verplichtingen bestaan voor hem jegens het bestuur, dat hem te allen tijde ter verantwoording kan roepen.
  4. De penningmeester draagt er zorg voor dat alle financiële stukken bewaard blijven overeenkomstig de wet.
 
 1. Dagelijks Bestuur
  1. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
  2. Het Dagelijks Bestuur behandelt die zaken, welke geen uitstel gedogen, alsmede die, welke het wordt opgedragen. Het deelt zijn besluiten ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede. 
 
 1. Rooster van Aftreden Bestuur
  1. Conform de statuten wordt elk bestuurslid benoemd voor de duur van 3 jaren.
  2. Een bestuurslid is maximaal 2 maal herkiesbaar en kan derhalve nooit meer dan 9 jaar dezelfde functie uitoefenen.
  3. Het rooster van aftreden is als volgt:
           Jaar 1: Penningmeester en algemeen bestuurslid 1
           Jaar 2: Secretaris en algemeen bestuurslid 2
           Jaar 3: Voorzitter en algemeen bestuurslid 3 (en eventueel 4)
  4. Indien een bestuurslid voortijdig zijn termijn beëindigt, kan het bestuur het rooster van aftreden aanpassen, zulks met inachtneming van artikel 16 lid 2 van de Statuten (en hetgeen is bepaald in artikel 9.2).
 
 1. Commissies

   

  1. Het bestuur zal, ter ondersteuning van haar taken, commissies instellen. Hierbij worden onderscheiden commissies per verenigingsonderdeel en overige commissies.
  2. De vereniging kent als commissies per onderdeel:
   1. Technische commissie. 
    Deze is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken rondom het verzorgen van de lessen en diplomazwemmen. Hieronder vallen ook alle voorbereidingen, badindeling en materiaalverzorging, alles in de breedste zin des woords.
   2. Activiteiten commissie.
    Deze is belast met het verzorgen van bijzondere activiteiten en festiviteiten van de vereniging.
   3. Opleidingen commissie.
    Deze is belast met het waarborgen van een voldoende opleidingsniveau van het kader. Hieronder vallen het opleiden van nieuw kader, alsmede het trainen en onderhouden van het huidige kader.
   4. Kas commissie.
    Deze houdt toezicht op het beheer van de penningmeester. Tenminste 1-maal per jaar controleert zij de stukken van de vereniging. De kascommissie dient uiterlijk 1 week voor de algemene vergadering de stukken te controleren en brengt van de bevindingen verslag uit op de algemene ledenvergadering.
    In afwijking van hetgeen is bepaald in de statuten, artikel 19 lid 4, bestaat de kascommissie uit tenminste 2 personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  3. De commissies staan, ieder op het hen toegewezen gebied, het bestuur bij in de vervulling van haar taak. De vergaderingen van de commissies kunnen worden bijgewoond door een afgevaardigde van en uit het bestuur.
  4. De commissies maken van hun vergaderingen verslag en dragen er zorg voor dat deze 14 dagen na de vergadering voor het bestuur ter inzage beschikbaar zijn.
 
 1. Omgangsregels
  1. Iedereen die de vereniging bezoekt onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van de vereniging en houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven. Wie dat doet, is van harte welkom.
  2. De vereniging is van mening dat afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk zijn. Iedereen dient zich prettig en veilig te kunnen voelen. Dit kan alleen als men elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat de vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar acht.
  3. Het bestuur kan een lid schorsen, met inachtneming van het bepaalde in de statuten, indien daartoe aanleiding bestaat. Deze aanleiding wordt geacht te bestaan wanneer een lid zich schuldig maakt aan wangedrag, zich niet houdt aan het huishoudelijk reglement, of niet voldoet aan een redelijk verzoek van een toezichthouder tijdens een verenigingsactiviteit.
 
 1. Gedragscode (vrijwillige) medewerkers
  1. Veel grenzen in het contact tussen medewerkers en leden en met name kinderen in de vereniging zijn niet eenduidig. Hierover kunnen geen exacte grenzen worden afgesproken die voor alle leden/ kinderen en in alle situaties gelden. Er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen volwassen medewerkers en kinderen en jong-volwassenen, absoluut ontoelaatbaar zijn!
  2. Hierop is het artikel 249 van het Wetboek van Strafrecht staat van toepassing. Daarnaast is iedere vorm van seksuele toenadering met jeugdigen beneden de 18 jaar verboden (Wetboek van Strafrecht: artikel 244, 245, 247, 248a, 249). Het maken van afbeeldingen van seksuele gedragingen van iemand die nog geen 18 jaar is, is ook verboden (Wetboek van Strafrecht: artikel 240b).
  3. Daarom hebben wij als vereniging besloten dat al onze (vrijwillige) medewerkers bekend dienen te zijn met de Gedragscode Zwembadbranche, zoals deze is opgesteld door het NRZ-NPZ. Uiteraard dient iedereen zich hier ook aan te houden.
  4. Jaarlijks zal in de kadervergadering het kader gewezen worden op de gedragscode.
  5. De tekst van de gedragscode is ook te vinden op de website (alsmede een link naar de officiële website van de NRZ-NPZ.
  6. Al het kader betrokken bij het geven van lessen of houden van toezicht zal een Verklaring Omtrent het Gedrag moeten overleggen. 
   De vereniging zal dit proces faciliteren en toezien op naleving.
 
 1. Vertrouwenspersoon
  1. Een vertrouwenspersoon is aangesteld voor alle leden. De vertrouwenspersoon kan namens een melder, anoniem, zijn of haar belangen behartigen bij het bestuur. Naam en contactgevens zullen op de website kenbaar worden gemaakt.
 2. Klachtafhandeling
  1. Alle leden en ouders van leden mogen een klacht indienen als zij het niet eens zijn met een besluit van de vereniging.
  2. Hiertoe bestaat een emailadres: klachten@ziog.nl. De klacht zal in eerste instantie binnenkomen op het secretariaat, die de klacht zal doorsturen naar de juiste commissie.
  3. Het bestuur neemt notie van alle klachten en uitkomst van de behandeling van de klachten. Waar nodig, zal het bestuur zelf een klacht behandelen.
  4. Uitgangspunt zijn de statuten, het huishoudelijk reglement en algemene fatsoensnormen. Elke klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.
  5. De uitkomst van de klachtafhandeling zal altijd schriftelijk (in beginsel via email) worden teruggekoppeld aan de klager, tenzij deze heeft aangegeven hierop geen prijs te stellen.
  6. Indien een klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kan dit kenbaar gemaakt worden aan het bestuur en zal het bestuur een bindende uitspraak doen.
 
 1. Aansprakelijkheid
  1. Beschadigingen van eigendommen van de vereniging of zaken bij haar in gebruik, komen naar gelang van de uitspraak van het bestuur, voor rekening van de vereniging of van het betrokken lid.
  2. Het bestuur is en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade aan persoonlijke eigendommen tijdens verenigingsbijeenkomsten.
  3. Tevens kan het bestuur niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel of andere schade voorzover deze niet wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering welke is afgesloten.
 
 1. Gezondheidsverklaring 
  Met de ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het lid, dan wel indien minderjarig zijn ouders en/of verzorgers, dat hij of zij medisch gezond is dan wel voldoende gezond bevonden is door een (huis)arts om aan de sport uitoefening bij de vereniging deel te nemen. Indien er sprake is van medicijngebruik, of andere aandoeningen, die van invloed zijn op de sport uitoefening dan dient het lid, dan wel zijn ouders en/of verzorgers, dit mede te delen aan de trainers en of begeleider van het lid.
 
 1. Inleiding financiële paragraaf
  1. Onderstaande regels gelden als aanvulling dan wel aanpassing van hetgeen vermeld staat in de statuten en zijn bepalend voor de regels vermeld op het inschrijfformulier.
  2. Wanneer in onderstaande tekst gesproken wordt over ‘schriftelijk’, kan dit ook gelezen worden als per ‘e-mail’, mits het e-mail adres van het lid bekend is bij de vereniging.
  3. De hoogte van de contributie en inschrijfgeld worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene vergadering, zulks op voorspraak van het bestuur.
 
 1. Boekjaar 
  Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Het verenigingsjaar is gelijk aan het boekjaar.
 
 1. Aanvang lidmaatschap
  1. Door middel van het invullen en ondertekening, indien minderjarig door de wettelijke vertegenwoordiger, van het contributieformulier en het versturen naar de ledenadministratie of het secretariaat meldt men zich aan als lid van zwemclub ZIOG.
  2. Het nieuwe lid, indien minderjarig de wettelijke vertegenwoordiger, verplicht zich hiermee tot het betalen van hiervoor van toepassing zijnde bedragen aan de vereniging conform de gekozen betaalwijze en verklaart zich tevens akkoord met de betalingsregels en overige voorwaarden uit de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
  3. Een nieuwe inschrijving kan desgevraagd schriftelijk door middel van ontvangstbevestiging worden bevestigd.
  4. Het bestuur kan binnen 14 dagen afwijzend over de aanvraag tot het lidmaatschap beslissen, indien het meent dat het kandidaat-lid niet tot de vereniging kan worden toegelaten, om welke reden dan ook. De afwijzing zal, onder opgaaf van redenen, schriftelijk aan het kandidaat-lid kenbaar worden gemaakt. Binnen 14 dagen na dagtekening van de afwijzende beslissing van het bestuur, dient het kandidaat-lid schriftelijk zo hij dat wil, aan het bestuur kenbaar te maken, dat hij in beroep wil gaan bij de algemene ledenvergadering. Hij kan zich daartoe laten vertegenwoordigen door een persoon die gerechtigd is de algemene ledenvergadering bij te wonen. Wordt het kandidaat-lid niet toegelaten tot de vereniging, dan kan restitutie van contributie plaatsvinden, behoudens de in artikel 19 genoemde financiële verplichtingen.
 
 1. Contributie
  1. De in artikel 13 van de Statuten genoemde bijdrage wordt voor de leden vastgesteld, welke van de diensten van de vereniging gebruik maken.
  2. Voor de betaling van de contributie wordt het boekjaar opgedeeld in 10 termijnen, gelijk lopend met de kalendermaanden waarbij in juli en augustus geen termijn wordt geïncasseerd.
  3. Bij inschrijving na aanvang van de start van het boekjaar geldt een korting van een evenredig deel van het reeds voorbije boekjaar. Een nieuw lid start met het betalen van de contributie in de maand van aanvang van het lidmaatschap. Hierbij gelden de volgende regels:
   1. Een lid dat zich inschrijft voor de 15e van de maand, start met het betalen van de contributie per de 1e van de maand van inschrijving.
   2. Een lid dat zich inschrijft na de 15e van de maand, start met het betalen van de contributie per de 1e van de opvolgende maand.
  4. (aspirant)leden die deel uit maken van het kader, komen in aanmerking voor een korting op de contributie, als tegemoetkoming voor de geleverde diensten. De hoogte van de korting wordt vastgesteld door het bestuur.
  5. Leden van het bestuur en van de TC komen in aanmerking voor een verdergaande korting op de contributie als tegemoetkoming voor de geleverde diensten. De hoogte van de korting wordt vastgesteld door het bestuur.
  6. Vanaf het vijfde betalende lid van eenzelfde gezin geldt een vrijstelling van contributie.
 
 1. Betalingsregels
  1. Automatische incasso
   1. Alle nieuwe leden dienen via automatische incasso te betalen.
   2. Incasso zal geschieden  tegen het einde van de kalendermaand, bij vooruitbetaling.
   3. Ook inschrijfgelden zullen per incasso geïnd worden.
 2. Weigering van de incasso
  1. Wordt de incasso geweigerd, dan zal er getracht worden de incasso de eerstvolgende maand nogmaals te innen.
  2. Indien inning van de herhaalde incasso niet mogelijk blijkt, dan dient het lid er zorg voor te dragen dat het verschuldigde bedrag binnen veertien dagen na de betreffende incassodatum op de rekening van vereniging is bijgeschreven.
  3. De door de vereniging te betalen kosten verbonden aan geweigerde automatische incasso’s zullen doorberekend worden aan het verantwoordelijke lid met een minimum van 2,50 euro per geweigerde automatische incasso.
 3. Herinnering en uitsluiting
  1. In geval van betalingsachterstand, ontvangt het lid een herinnering. Indien er kosten verbonden zijn aan het versturen van deze herinnering zullen deze doorberekend worden aan het verantwoordelijke lid. Deze kosten komen, indien van toepassing, boven op de kosten genoemd in artikel 20.2.3 en 20.3.2.
  2. Mocht, dertig dagen na dagtekening van de herinnering nog geen betaling zijn ontvangen, dan wordt het lid uitgesloten van verdere deelname aan alle les, training en overige verenigingsactiviteiten. Het lid ontvangt hiervan schriftelijk bericht van het bestuur.
  3. De uitsluiting zal eerst worden opgeheven nadat aan alle verplichtingen is voldaan.
  4. Bij herhaalde weigering de verschuldigde bedragen te voldoen, kan een incassobureau ter inning van de openstaande bedragen worden ingeschakeld. De kosten hiervan worden aan het betreffende lid doorberekend.
  5. Bij geschillen ten aanzien van de tijdige betaling dient de administratie van de vereniging als uitgangspunt en is daarbij altijd leidend.
 
 1. Beëindiging lidmaatschap
  1. Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk bij de ledenadministratie plaats te vinden voor de 15e  van een kalendermaand.
  2. Opzeggen welke worden ontvangen na de 15e van de kalendermaand, worden geacht te zijn ontvangen op de 1e van de volgende maand.
  3. Een lid dat opzegt is verplicht de contributie te betalen tot en met het einde van de maand waarin is opgezegd met inachtneming van hetgeen vermeld is in artikel 19.2.
  4. Indien er sprake is van automatische incasso dan zal het innen van de incasso’s eindigen.
  5. Het bestuur houdt zich tevens het recht voor het lidmaatschap per direct te beëindigen indien een lid dertig dagen na aanvang van een uitsluiting niet tot betaling is overgegaan of op enigerlei andere wijze de vereniging ernstige materiële of immateriële schade heeft toegebracht. De ernst van de schade staat ter beoordeling van het bestuur.
  6. Bevestiging beëindiging. Een uitschrijving zal schriftelijk worden bevestigd. Deze bevestiging kan vergezeld gaan van informatie betreffende het nog openstaande bedrag en de wijze en het moment van betaling van de nog verschuldigde bedragen.
 
 1. Restitutie 
  Mogelijke restitutie van de contributie is ter beoordeling van het bestuur. 
 
 1. Vergoeding onkosten


   

  1. Leden die met goedkeuring van het bestuur ten gerieve van de vereniging een opleiding of cursus volgen, kunnen hiervoor een vergoeding ontvangen. De grootte van de vergoeding alsmede de hieraan te verbinden voorwaarden, worden door het bestuur (per geval) vastgesteld.
  2. Leden die in opdracht van het bestuur ter vervulling van hun taak binnen de vereniging onkosten maken, kunnen hiervoor een declaratie indienen bij de penningmeester.
 
 1. Slotbepaling
  1. In alle gevallen, waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur. In bijzondere gevallen beslist het bestuur zo nodig na toetsing door de Algemene Ledenvergadering.
  2. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement te kennen, alsmede alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen.
  3. Overal waar in dit document de mannelijke vorm wordt gehanteerd, dient tevens de vrouwelijke vorm te worden gelezen.

 
Kalender
Geen kalenderitems gevonden
Terug naar boven